Cynosure Banner

Field Service Engineer-Xi’an

Xi'an, Shaanxi, China Aanvraagnummer 1117
woensdag 13 september 2023

Cynosure is competitief goed geplaatst om de medische esthetische sector te leiden en te transformeren.  We laten ons leiden door onze overtuiging dat dit een doelgericht bedrijf is, dat het leven van de patiënt verbetert en de bestaanszekerheid van de behandelaars verbetert.

 • We hebben een passie voor het werken aan een gezonde en groeiende medische esthetische sector met toonaangevende marketing die consumenten inspireert om een beroep te doen op medische esthetiek.
 • Wij zijn de leider op het gebied van op wetenschap gebaseerde technologie die de zorgstandaard voor consumenten naar een hoger niveau tilt.
 • We zijn onophoudelijk gefocust om de onbetwiste innovatieleider te zijn en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar consumentenbehandelingen in alle bevolkingsgroepen.
 • We zetten ons in voor het opbouwen en versterken van onze ongeëvenaarde wereldwijde voetafdruk, met directe medewerkers op vijf continenten en in 15 landen en nog altijd groeiend, en distributiepartners die meer dan 130 landen bedienen.
 • We zetten onze mensen op de eerste plaats en geloven dat persoonlijke ontwikkeling de drijvende kracht is achter bedrijfsontwikkeling.
 • We houden van onze klanten en streven ernaar hen de meest geavanceerde technologie, service, marketingondersteuning en klinische opleiding te bieden om de resultaten van hun patiënten te verbeteren en hun bestaanszekerheid te verbeteren.

Bij Cynosure zoeken we mensen die het verschil maken en we moedigen iedereen aan om het voortouw te nemen, te creëren en waarde toe te voegen. Op onze beurt investeren we in ons team om te zorgen dat mensen kunnen groeien in hun loopbaan en voortbouwen aan onze prestatie- en cultuurgerichte organisatie. We werken samen als één team en winnen samen.

 

Nu we ons wereldwijde team uitbreiden, is dit het ideale moment om bij ons te komen werken. Als marktleider in medische esthetiek ontwikkelt, produceert en verkoopt Cynosure al meer dan 25 jaar producten voor dermatologen, plastisch chirurgen, medische spa's en zorgverleners. Met het meest uitgebreide productportfolio van de esthetische sector, omvat ons aanbod verschillende categorieën, waaronder huidrevitalisering, body contouring, ontharing en de gezondheid van vrouwen.  

 

Onze missie is om Cynosure-klanten klaar te maken voor succes door de toekomstige leiders van de esthetische sector op te leiden en iedereen die onze technologieën gebruikt te helpen om hun versie van mooi te ontdekken.

Lees meer over ons op onze LinkedIn en Instagram sites en bezoek ons op www.Cynosure.com

Cynosure is well positioned competitively to lead and transform the medical aesthetics industry. We are guided by our belief that this is a purpose-driven business, which improves patient’s lives and improves practitioner’s livelihoods.

At Cynosure, we look for people who make an impact and encourage everyone to lead, create, and add value. In turn, we invest in our team to grow people’s careers and build upon our high-performance and culture-oriented organization. We work together as one team, winning together.

As we grow our global team, there is no better time to join us. As a market leader in medical aesthetics, Cynosure has over 25 years developing, manufacturing, and marketing products for dermatologists, plastic surgeons, medical spas, and healthcare practitioners. With the aesthetic industry’s most comprehensive product portfolio, our offerings span several categories including skin revitalization, body contouring, hair removal, and women’s health. We are committed to building and strengthening our unmatched global footprint, with employees in 15 countries and growing. None of this would be possible without the talent and passion of our employees.

Our mission is to set Cynosure customers up for success, shaping future leaders of the aesthetics industry and helping everyone who uses our technologies discover their version of beautiful.

Cynosure International

Our international markets have a significant expansion opportunity, with a consumer penetration focus, category creation and expansion, and new market expansion. In Cynosure’s international division, we are investing for growth both in marketing direct to consumer, proactively building an omni-channel approach including online and developing the best distributor partnerships while flexing to embrace relevant and meaningful adjacent categories.

Learn more about us by following our LinkedIn and Instagram sites and please visit us at www.Cynosure.com.

ROLE PURPOSE

职责概要

The Field Service Engineer performs direct service activities on Cynosure medical aesthetic products in the field. The role will provide a high level of service to customers on the installation, repair, service, maintenance, or enhancement of hardware and/or software products.

现场服务工程师在现场对塞诺秀医疗美容产品进行直接服务活动。该职位将为客户提供硬件和/或软件产品的安装、维修、服务、维护或增强方面的高水平服务。

Operational Role Responsibilities

执行角色职责

 • Install instruments at customer sites.

在客户现场安装仪器。

 • Repair, test, calibrate and install laser systems, sub-systems and/or sub-assemblies within KPIs

KPI内维修、测试、校准和安装激光系统、子系统和/或子组件

 • Provide instrument and sample preparation training to customers.

向客户提供仪器和样品制备培训。

 • Provide emergency service and repairs and Preventative Maintenance as requested by customers.

根据客户要求提供紧急服务、维修和预防性维护。

 • Report to supervisor any potential problems which could impact timely completion of assigned tasks, equipment shortcomings, and more complex equipment problems

向主管报告可能影响及时完成指定任务的任何潜在问题、设备缺陷和更复杂的设备问题

 • Maintain complete and accurate service records

维护完整准确的服务记录

 • Interact with customers and monitor accounts

与客户互动并监控客户

 • Provide on-site technical support for workshops and/or shows

为研讨会和/或展会提供现场技术支持

 • Provide technical support and business guidance remotely through call center on non-scheduled service days.

在非计划服务日通过呼叫中心远程提供技术支持和业务指导。

 • Promote service agreements to customers.

向客户推广服务协议。

 • Maintenance and accuracy of assigned inventory.

维护和准确分配的库存。

 • Continually develop, exercise and maintain excellent customer relations skills

持续发展、锻炼和维护优秀的客户关系技能

 • Continually develop company and product Knowledge

持续更新学习公司和产品知识

 • Special assignments and administrative duties as directed by Field Service Manager or designate.

现场服务经理或指定人员指示的特殊任务和行政职责。

 • Other duties and responsibilities as directed by supervisor

主管指示的其他职责

People & Leadership Responsibilities

人员和领导责任

 • Clear communication to customers on issues and solutions

就问题和解决方案与客户进行清晰沟通

 • Clear communication within team to allow best practice sharing and continuous improvement

团队内部的清晰沟通,以实现最佳实践分享和持续改进

 • Advise less experienced team members as needed

根据需要向经验不足的团队成员提供建议

FUNCTIONAL EXPERTISE

职能要求

 • Bachelor’s degree required. Mechanical manufacturing, automation. Optics is preferred.

学士学位。机械制造,自动化。光学系统优先。

 • English CET-4 above is preferred (Good English: can read documents/write email in English)

英语CET-4以上优先(英语良好:能用英语阅读文件/写电子邮件

 • Familiarity with computers, DOS, Word and Excel

熟悉计算机、DOSWordExcel

 • 3+ years related field service experience in troubleshooting medical electronics equipment.

3年以上相关现场服务经验在医疗电子设备故障排除中。

 • Technically oriented with hands on Laser technical experience is a must.

必须具备激光技术经验,具有技术导向。

 • Demonstrate familiarization with basic Laser technology and applications

演示对基本激光技术和应用的熟悉程度

 • Salesforce knowledge is preferred.

会使用Salesforce系统优先。

 • Frequently travel is required.

适应频繁出差。

SOFT SKILLS

软技能要求

 • Focus on detail and accuracy

注重细节和准确性

 • Good team spirit and good communication skills

良好的团队精神和沟通技巧

 • Careful thinking and good at analyzing problems

认真思考,善于分析问题

 • Customer service oriented: integrity and honesty

以客户服务为导向:诚信

 • Good time management skills

良好的时间管理技能

 • Good communication skills

良好的沟通技巧

 • Resilience - Can work under pressure and control emotions.

弹性-能够承受压力并控制情绪。

Qualifications (Select the minimum qualifications required for this position to successfully achieve business requirements)


Education

Bachelor’s degree required

 

Education and experience combination:

Associate’s degree is equivalent to 18 months of experience

Bachelor’s degree is equivalent to three (3) years of experience

Master’s degree is equivalent to four (4) years of experience

Specific Area of Study: electronics or equivalent experience preferred

Experience

2 to 5 years relevant experience

Physical Demands

The physical requirements described here are representative of those that must be met by an employee to successfully perform the essential functions of this job.

 • Sit; use hands to finger, handle or feel objects, tools, or controls.
 • Stand; walk; reach with hands and arms; and stoop, kneel, crouch, or crawl.
 • Lifting/pushing/pulling and carrying products weighing up to 45 pounds
 • Potential Exposure to moving mechanical parts, vibration and/or moderate noise levels.
 • Potential Exposure to hazardous chemicals or other materials.
 • Safety Shoes compliant with site specific policies/procedures must be worn in designated areas
 • Potential Exposure to blood.
 • Other (please specify)
 •  

Cynosure is an Equal Opportunity Employer – Race, Color, Religion, Sex, Sexual Orientation, ender Identity, National Origin, Disability, Veteran

Cynosure is een werkgever die gelijke kansen biedt en streeft naar inclusie en diversiteit in elk rekruteringsproces. 

Overige gegevens

 • Functiefamilie Field Engineering
 • Functieplaats Field Service
 • Salaristype Salaris
Location on Google Maps
 • Xi'an, Shaanxi, China